"Szkoła przyszłości - nowe możliwości kształcenia młodzieży"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Home

  O projekcie

  Działania

  Rezultaty

  Z życia projektu

  Ogłoszenia

  Zapytania ofertowe

  Biuro projektu - kontakt

  Do pobrania

  Raport z ewaluacji

CEL OGÓLNY: podniesienie jakości i atrakcyjności procesu kształcenia zawodowego w ZSZ a także zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów powstałych w trakcie procesu kształcenia co zostanie osiągnięte przez 280 uczniów (42 K, 238 M) w okresie od 06.2011 do 09.2012.

Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację poszczególnych CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH do 09.2010:

  • organizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, informatyki i przedmiotów zawodowych dla 80 uczniów,

  • organizacja dodatkowych zajęć(pozalekcyjnych i pozaszkolnych) ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, nauk przyrodniczych i programowania dla 70 uczniów,

  • organizacja specjalistycznych zajęć - szkoleń z kosmetologii i spawalnictwa dla 90 uczniów,

  • organizacja praktyk zawodowych dla 40 uczniów,

  • doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w nowoczesne materiały i sprzęt dydaktyczny.

Projekt jest zgodny z Planem Działania na 2010 rok poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz z celem 4 POKL, gdyż przyczynia się do podniesienia jakości edukacji na etapie kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest zgodny z SZOP POKL - działanie 9.2 gdyż przyczynia się do wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności uczniów do ich przyszłego zatrudnienia. Działania projektu wpisują się w cele Strategii Rozwoju woj. Lubelskiego, gdyż zapewniają „tworzenie nowej jakości wiedzy i umiejętności oraz nowoczesnych form kształcenia” oraz „poprawę jakości życia mieszkańców wsi w warunkach wielostronnego równoważenia procesów rozwojowych”.  Ze względu na charakter wsparcia projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Powiatu Ryckiego cel 2 „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez promowanie edukacji zawodowej”. Projekt jest również zgodny z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym, zasadą równości szans (w tym KiM) oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju.

W projekcie weźmie udział 280 uczniów(15% K - 42, 85% M - 238), z tego 250 osób pochodzących z terenów wiejskich. Uczennice i uczniowie ZSZ pochodzą głównie terenów wiejskich, z rodzin niezamożnych - przez co napotykają szereg barier utrudniających im rozwój intelektualny, a w konsekwencji obniżających osiągnięcia edukacyjne. Są zagrożeni marginalizacją poprzez dziedziczenie statusu społecznego rodziców. Brak środków finansowych na rozwijanie umiejętności i zainteresowań, niska samoocena i brak pewności siebie, brak wsparcia ze strony rodziny skutkuje niską średnią ocen, słabymi wynikami z egzaminu maturalnego i zawodowego, trudnościami w zatrudnieniu w wyuczonym zawodzie oraz wysokim bezrobociem po zakończeniu szkoły. Udział w projekcie będzie dla nich szansą na wzrost wiary we własne siły poprzez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego odnalezienia się na współczesnym rynku pracy. Projekt jest kierowany zarówno do KiM. Ze względu na specyfikę szkoły nie występuje nierówność szans KiM. Liczba 280 uczniów jest najbardziej optymalna i zapewni prawidłową i skuteczną realizację działań w ramach projektu.

 

 

BIP

BZP Urząd Marszałkowski Starostwo Europejski Fundusz Społeczny EFS lubelskie