"Szkoła przyszłości - nowe możliwości kształcenia młodzieży"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Home

  O projekcie

  Działania

  Rezultaty

  Z życia projektu

  Ogłoszenia

  Zapytania ofertowe

  Biuro projektu - kontakt

  Do pobrania

  Raport z ewaluacji

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Numer konkursu: 1/POKL/9.2/2010

Cel działania 9.2

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Absolwenci szkół zawodowych w powiecie ryckim mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia z powodu niskich umiejętności oraz braku doświadczenia, co często przekłada się na zasilenie przez nich grona bezrobotnych. W ramach zajęć programowych nie mają możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy. Według danych statystycznych w powiecie ryckim na dzień 31.08.2010 r. jest zarejestrowanych 2519 bezrobotnych (stopa bezrobocia 11,7%), z czego osób z obszarów wiejskich jest 1373 (54,5%). Spośród grona bezrobotnych 34,6% to absolwenci szkół średnich.

Szansą na pobudzenie uczniów do aktywności zawodowej i umożliwienie im poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności będzie projekt nakierowany na niwelowanie dysproporcji w osiągnięciach naukowych uczniów poprzez organizację zajęć dydaktyczno wyrównawczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności w kierunkach kluczowych dla przyszłego odnalezienia się na rynku pracy. Udział w projekcie umożliwi im rozwój zainteresowań i ułatwienie startu w dorosłe życie.

Dodatkowo szkoła bazując na analizie zapotrzebowania regionalnego rynku pracy planuje wprowadzić 2 nowe kierunki kształcenia zawodowego: kosmetyczny oraz spawalniczy. Chcąc zapewnić wysoką jakość kształcenia zawodowego na tych kierunkach – z przewagą nauki praktycznej nad teoretyczną – chce przeprowadzić pilotażowe szkolenia w tym zakresie, które zostaną przeprowadzone przez profesjonalną firmę zewnętrzną - by móc na tej podstawie opracować najbardziej efektywny program nauki na danych kierunkach.

ZSZ nie otrzymało dotąd wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla działania 9.2 POKL w latach 2008-2009 – kryterium strategiczne.

 

BIP

BZP Urząd Marszałkowski Starostwo Europejski Fundusz Społeczny EFS lubelskie