Drogi kandydacie zapoznaj się z prezentacją szkoły
Informacje, jakie znajdziesz na stronie szkoły, pomogą Ci podjąć decyzję co do wyboru kierunku dalszego kształcenia.
 

Kilka przydatnych informacji:
 

Co nas wyróżnia spośród wielu szkół ponadpodstawowych w regionie?

Każdy uczeń jest dla nas ważny. Dostrzegamy jego mocne strony i dbamy o wszechstronny rozwój. Uczymy tolerancji, poszanowania godności własnej i innych osób, odpowiedzialności, samodzielnego podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Dążymy do zrealizowania idei szkoły przyjaznej, w której dzieci chcą się uczyć i czują potrzebę poznawania świata. Atmosfera, warunki, zasady panujące w naszej szkole sprzyjają temu, aby każdy uczeń czuł się tu dobrze i bezpiecznie. Ściśle współpracujemy z rodzicami, gdyż tylko spójne działania nas wszystkich mogą przynieść oczekiwane rezultaty.
 

Osiągnięcia szkoły:

Uczniowie szkoły uczestniczą z sukcesami w wielu konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, min.:

Corocznie mamy stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

Już po raz piąty szkoła wygrała konkurs na projekt z zakresu edukacji ekologicznej ogłoszony przez WFOŚiGW w Lublinie. W Alercie Ekologiczno-Zdrowotnym od lat odnosimy sukcesy na szczeblu powiatu i województwa.
 

Kadra pedagogiczna:

Kadra pedagogiczna w naszej szkole jest doświadczona, posiada wymagane kwalifikacje zawodowe, mamy wielu nauczycieli dyplomowanych, metodyków przedmiotowych i ekspertów. Dwudziestu trzech  nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatora  wydane przez OKE w Krakowie. Trzech nauczycieli posiada  Certificate of Course Completion – IT Essentials: PC Hardware and Software Cisco Networking Academy, dwóch Certyfikaty CCNN.  Jesteśmy grupą, która stale doskonali swe umiejętności na studiach podyplomowych, kursach przedmiotowych,  konferencjach metodycznych, szkoleniach. Stałość kadry w szkole wpływa na wyniki pracy z uczniami oraz tworzenie przyjacielskiej, serdecznej więzi.
 

Praktyki zawodowe:

Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach kształcenia praktycznego Warsztatów Szkolnych. Uczniowie zdobywają umiejętności w diagnozowaniu stanu technicznego pojazdów samochodowych dzięki specjalistycznym urządzeniom kontrolno-pomiarowym.

Praktyki zawodowe odbywają się w okolicznych, zaprzyjaźnionych zakładach pracy, znanych i cenionych nie tylko w regionie, których profil działalności jest zgodny z kierunkiem kształcenia w zawodzie technik mechanik. Jest to min.:  Firma „Juwent” z którą od lat współpracujemy, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Firma „Pumar”,  „Warowny” Auto Service s.c.. Uczniowie klas informatycznych odbywają praktyki zawodowe w działach obsługi informatycznej małych i dużych przedsiębiorstw, urzędach, punktach serwisowych, sklepach komputerowych.

Najlepsi uczniowie klas o kierunku mechanizacja rolnictwa realizują  praktyki zawodowe w Szwajcarii.
 

Warunki nauki:

Na przestrzeni ostatnich lat działalności szkoły warunki pracy uczniów i nauczycieli zmieniły się diametralnie. Z szarej, zaniedbanej inwestycyjnie szkoły staliśmy się nowoczesną, świetnie wyposażoną placówką. Stawiamy na nowoczesność w każdej dziedzinie. Mamy doskonale wyposażone pracownie w najnowszy sprzęt audio-wizualny. Wszystkie pracownie wyposażone są w komputery klasy PC/ laptopy z dostępem do sieci Internet  oraz projektory. Posiadamy tablice interaktywne, które wspomagają proces dydaktyczny. Posiadamy  pracownię z oprogramowaniem  AutoCAD do komputerowego wspomagania projektowania.  Uczniowie Technikum Informatycznego realizują przedmioty zawodowe w pięciu doskonale wyposażonych pracowniach komputerowych. Uczniowie  technikum mechanizacji rolnictwa w ostatnich latach, dzięki funduszom unijnym otrzymali nowoczesny sprzęt rolniczy do upraw polowych. Szkoła posiada własny internat, doskonale wyposażoną i skomputeryzowaną  bibliotekę, zaplecze sportowe, nowocześnie wyposażone pracownie kształcenia praktycznego.
 

 Zajęcia pozalekcyjne:

Proponujemy uczniom ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Przedmiotowe kółka zainteresowań, zajęcia w Kółku Modelarskim, zajęcia sportowe, pracę w Wolontariacie, wycieczki krajoznawcze w ramach realizowanych projektów ekologicznych.  Dodatkowo uczniowie mają możliwość uzyskania nieodpłatnie uprawnień na obsługę wózków widłowych, uprawnień spawalniczych, uzyskania prawa jazdy kat. B i T, a uczennice klasy fryzjerskiej – ukończenia kursu kosmetycznego.

Przygotowujemy uczniów do uzyskania Certificate of Course Completion – IT Essentials: PC Hardware and Software Cisco Networking Academy oraz CCNN semestry 1-4( jako jedyni w powiecie ryckim).


Perspektywy po ukończeniu szkoły: