Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w Powiecie Ryckim

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w zakresie Osi priorytetowej 13: Infrastruktura Społeczna
Działanie:
13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Okres realizacji projektu: od 2016-05-30 do 2019-11-30

Beneficjent: Powiat Rycki

Wartość Projektu3 599 771,13 zł

Dofinansowanie UE: 2 972 352,67 zł

Wkład własny: 627 418,46 zł

 

Z życia projektu:

W dniu 12 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Ryckim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim”.

 

Cel główny projektu to dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie ryckim. Cel pomocniczy - poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie ryckim.

Realizacja powyższych celów przyczyni się do zwiększenie zainteresowania szkolnictwem zawodowym i zwiększenia zdawalności egzaminów zawodowych, a tym samym do wzrostu liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Projekt wpłynie również na wzrost popytu na szkolnictwo zawodowe na obszarze powiatu. Osiągniecie celów pozwoli na zrównoważone wykorzystanie zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury szkolnictwa zawodowego, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej powiatu ryckiego.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: modernizacja pracowni/warsztatów w ZSZ nr 1 w Rykach, ZSZ nr 2 w Rykach, ZSZ nr 1 w Dęblinie i ZSZ nr 2 w Dęblinie (m.in. roboty posadzkarskie, stolarka budowlana, roboty elektryczne, roboty tynkarskie i malarskie, modernizacja sanitariatów, likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie pomieszczeń do indywidualnej pracy z uczniem, wentylacja i klimatyzacja); w ramach prac zewnętrznych: remont podjazdu dla niepełnosprawnych w ZSZ nr 1 w Rykach i modernizacja wejścia do budynku w ZSZ nr 2 w Rykach; zakup wyposażenia do pracowni i warsztatów zgodnego z rekomendacjami KOWEZiU dla ZSZ nr 1 w Rykach, ZSZ nr 2 w Rykach, ZSZ nr 1 w Dęblinie i ZSZ nr 2 w Dęblinie.

Projekt wspiera 8 szkół i 18 zawodów. W ramach projektu wsparte zostaną produkty: 870 użytkowników (uczniów, którzy będą korzystać ze zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury), 9 obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego w tym 49 pracowni i warsztatów, 4 obiekty dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz 237 sztuk wyposażenia, w większości nowoczesnego, dostosowanego do potrzeb lokalnych pracodawców.

Bezpośrednią grupą docelową projektu są uczniowie szkół zawodowych oraz nauczyciele. Pośrednio z rezultatów projektu będą korzystali przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie powiatu ryckiego i mieszkańcy.

Szkoły objęte projektem:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach

Technikum Mechaniczne

 • technik pojazdów samochodowych

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach

Technikum Budowlane

 • technik budownictwa (betoniarz-zbrojarz; murarz-tynkarz; monter konstrukcji budowlanych)

 • technik chłodnictwa i klimatyzacji

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • technik urządzeń sanitarnych

 • technik drogownictwa

 • technik gazownictwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • stolarz

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • dekarz

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie

Technikum Mechaniczne

 • technik mechanik (ślusarz)

 • technik dróg i mostów kolejowych

 • technik mechanik lotniczy

Technikum informatyczne

 • technik informatyk

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 12 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie

Technikum Ekonomiczne

 • technik ekonomista

Technikum Gastronomiczne

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum Hotelarskie

 • technik hotelarstwa