Projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – w trakcie realizacji

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020
Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Beneficjent: Powiat Rycki

Okres realizacji: 2018.04.16 -2020.11.30

Całkowita wartość projektu wynosi 25 837 175,92 zł. Koszty kwalifikowane wynoszą 18 382 746,78 zł, w tym  14 796 790,31 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast wkład własny powiatu ryckiego wynosi 11 040 385,61 zł.

Zakres Inwestycji obejmuje termomodernizacje 15 budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ryckiego w latach 2018 – 2020

Z życia projektu:

 • Podpisanie umów na realizację projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”

 • W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” trwają prace budowlane w budynku internatu, warsztatów – segment 1 i segment 2 przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. W. Korżyka w Rykach. czytaj dalej, galeria zdjęć

 • Termomodernizacja internatu - stan we wrześniu 2018 r.

 • W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w dniu 26 października 2018 r. komisja dokonała odbioru pierwszego etapu prac wykonanych w budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. W. Korżyka w Rykach na kwotę 1 258.149,10 zł.

  Zakres wykonanych robót obejmuje między innymi: prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac związanych z dociepleniem stropodachu, wymianę stolarki okiennej, wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, częściową wymianę instalacji oświetlenia pomieszczeń i oświetlenia awaryjnego, wymianę zasilania nowych urządzeń instalacji c.o., wykonanie części instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. Galeria

 • W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w dniu 29 listopada 2018 r. komisja dokonała odbioru pierwszego etapu prac wykonanych w budynku warsztatów - segment 2 przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. W. Korżyka w Rykach na kwotę 438.284,09 zł. Zakres wykonanych robót w okresie od 21.06.2018r. do 05.11.2018r. obejmuje między innymi: prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac związanych z dociepleniem stropodachu, wymianę stolarki okiennej, wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, wykonanie prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. Galeria

 • W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informujemy, że w dniu 21 marca 2019 r. komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. W. Korżyka w Rykach na kwotę  2.231.549,82 zł.
  Zakres wykonanych prac obejmował: prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac związanych z dociepleniem stropodachu, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wymianę stolarki okiennej, wykonanie całości prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, wymiana instalacji oświetlenia pomieszczeń i oświetlenia awaryjnego, wymiana zasilania nowych urządzeń instalacji c.o., wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz układu pomiarowego oraz wykonanie instalacji solarnej. Galeria

 • Podpisanie umów na realizację projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”. Galeria

  W ramach realizacji projektu pn '' Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego informujemy, że w dniu 2 lipca 2019 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „ JBM Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły ZSZ Nr 1 w Rykach. W imieniu Powiatu Ryckiego umowę podpisał Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki Pan Dariusz Cenkiel. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 2 174 246,26 zł . Planowany termin wykonania inwestycji 29 listopada 2019 r. W tym samym dniu została również podpisana umowa z Panem Jackiem Gilewiczem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania.

 • W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informujemy, że czynności odbioru końcowego zostały rozpoczęte w dniu 31 lipca 2019 r. o godz. 12.00, zakończyły się w dniu 16 sierpnia 2019 r. Komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku warsztatów - segment 1 przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. W. Korżyka w Rykach na kwotę 1.995.423,12 zł. Galeria

 • W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informujemy, że czynności odbioru końcowego zostały rozpoczęte w dniu 31 lipca 2019 r. o godz. 13.00, zakończyły się w dniu 16 sierpnia 2019 r. Komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku warsztatów - segment 2 przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. W. Korżyka w Rykach na kwotę 862.570,11 zł. Galeria

 • W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w dniu 4 września 2019 r. komisja dokonała odbioru częściowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku przy Zespole Szkół Zawodowych nr1 w Rykach na kwotę 1 265.106,14 zł  oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiperologicznej w kwocie 2.000,00 zł. Zakres wykonanych robót obejmuje między innymi : prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac związanych  z częściowa wymianą stolarki okiennej, częściowe wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, częściowa wymiana instalacji oświetlenia pomieszczeń  i oświetlenia awaryjnego, wykonanie części instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. Galeria

 • „Odbiór końcowy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach”. W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w dniu 3 stycznia 2020 r. komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 w Rykach na kwotę 2.169.111,57 zł oraz za wykonanie opinii ornitologiczno - chiropterologicznej w kwocie 2.000,00 zł. Galeria

   

 

Stan przed termomodernizacją

-- --
 

 

Na rok 2018

1.    Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach,

2.    ZSZ nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,

o   budynek szkoły

o   budynek warsztatów segment I

o   budynek warsztatów segment II

o   stacja diagnostyczna

o   internat

3.    Dom Pomocy Społecznej im. Siostry Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie.

Na rok 2019

1.    ZSZ nr 1 im gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,

o   budynek szkoły

o   budynek zajęć praktycznych

o   internat

2.    Budynek zlokalizowany przy ul. Żytniej 26 w Rykach.

Na rok 2020

1.    ZSZ nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,

o   budynek warsztatów szkolnych

2.    ZSZ nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,

o   budynek szkoły

o   budynek warsztatów szkolnych

3.    Zespół Szkół im. K. hr. Kickiego w Sobieszynie

o   Internat

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, do których należą:

 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co przyczyni się do poprawy, jakości środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców na obszarze powiatu ryckiego

 • wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

W ramach projektu w obiektach zostanie wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych, podłóg, stropów i dachów. Wymieniona zostanie także stolarka okienna i drzwiowa. Systemy grzewcze będą przebudowane, a oświetlenie wymienione na energooszczędne. Poza tym projekt obejmuje montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii poprzez zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na trzech budynkach.

Realizacja projektu pozwoli na podwyższenie efektywności energetycznej obiektów, zmniejszenie zużycia energii i redukcję emisji zanieczyszczeń, a także na obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynków.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (Gj/rok) – 19727,6

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 15 szt.

 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – (MWh/rok) – 94,6616

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (t co2/rok) – 1258,65

 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 3 szt.

 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,1719 MW

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 15

 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 23854,18 m2

 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,1719MWt

 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 5 725 105,278 kWk/rok