Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

Jak co roku, na początku września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci wszystkich klas naszej szkoły. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostały panie: Anna Marciniak i Edyta Sergiel. To właśnie do nich każdy może zwracać się z różnymi prośbami i inicjatywami. Poniżej przedstawiamy aktualny skład Samorządu Uczniowskiego:

Opiekunka SU:

Edyta Sergiel

 

Przewodniczący SU:
Szymon Sowa kl. 2 dt

Opiekunka SU:

Anna Marciniak

Skarbnik:

Ewelina Włodarczyk kl. 3 dt

Samorząd Uczniowski

Zastępcy przewodniczącego: Kacper Szewczyk kl. 2 fsb, Maciej Tylkowski kl. 3 bt, Jakub Jagiełło kl. 3 dt

Sekcja fotograficzna:

 • Szymon Sowa - 1 ft

 • Patrycja Kęczkowska - 2 dt

 • Szymon Żaczek - 2 act

Sekcja muzyczna:

 • Jakub Sienkiewicz - 2 dt

 • Piotr Sala - 2 dt

 • Kacper Milewski - 2 dt

Sekcja artystyczna:

 • Sara Piszcz - 2 dt

 • Patrycja Kęczkowska - 2 dt

 • Paulina Pilzak - 2 dt

 

Szkolny radiowęzeł:

 • Jakub Sienkiewicz - 2 dt
 • Damian Michalak - 2 dt
 • Paweł Wojtachnio - 3 dt
 

 

Cele i zadania samorządu uczniowskiego:

 1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży.

 2. Integrowanie społeczności szkolnej.

 3. Podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole.

 4. Wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej i regionalnej.

 5. Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.

 6. Wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia.

 7. Wyrabianie postawy krytycznej wobec przemocy i agresji.

 8. Przygotowanie planu pracy samorządu.

MIESIĄC:

DZIAŁANIA:

WRZESIEŃ

 • Pomoc w przygotowaniu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

 • Wybór Samorządu Uczniowskiego, wybory do sekcji muzycznej, fotograficznej i wybory opiekunów SU.

 • Spotkanie Samorządu Uczniowskiego z opiekunami w celu napisania i przyjęcia planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019

 • Złożenie podania o kupno potrzebnych urządzeń i pomocy.

 • Spotkanie SU z Dyrektorem szkoły.

 • Przyłączenie się do akcji „Sprzątanie Świata”.

 • Współorganizowanie apelu  z okazji rocznicy 17 września.

 • Wykonanie gazetki szkolnej prezentującymi aktualne wiadomości o Samorządzie Uczniowskim.

PAŹDZIERNIK

 • Współorganizowanie apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 • Kontynuacja AKCJI KOREK.

 • Zorganizowanie koncertu życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 • Przeprowadzenie konkursu filmowego.

 • Porządkowanie grobów na cmentarzu zabytkowym.

 • Wykonanie gazetki szkolnej na temat przemocy i agresji.

LISTOPAD

 • Współorganizowanie apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

 • Przygotowanie konkursu tłumaczeniowego.

 • Wykonanie gazetki szkolnej związanej z dopalaczami.

GRUDZIEŃ

 • Współorganizowanie apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 • Udekorowanie choinki szkolnej.

 • Przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej.

 • Przygotowanie świątecznego koncertu życzeń.

 • Wykonanie wraz z wolontariatem stroików świątecznych.

 • Wykonanie gazetki o tematyce świątecznej.

 • Wykonanie gazetki poświęconej Międzynarodowemu Dniu Praw Człowieka.

STYCZEŃ

 • Włączenie się SU do akcji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

 • Wykonanie gazetki o patronie szkoły.

 • Współorganizowanie apelu na Dzień Patrona.

 • Organizacja dyskoteki karnawałowej.

 • Wykonanie gazetki związanej ze studniówką.

LUTY

 • Zorganizowanie koncertu walentynkowego  oraz walentynkowej poczty.

 • Zorganizowanie happeningu z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem.

 • Wykonanie gazetki związanej ze Światowym Dniem Walki z Rakiem.

MARZEC

 • Współorganizowanie apelu z okazji Dnia  Kobiet.

 • Przygotowanie plakatu z życzeniami dla Pań z Rady Pedagogicznej.

 • Zorganizowanie  w szkole Pierwszego Dnia Wiosny.

 • Wykonanie gazetki związanej z Międzynarodowym Dniem Pokoju na Świecie (8 marca).

KWIECIEŃ
 • Współorganizowanie apelu z okazji Świąt Wielkanocnych oraz beatyfikacji papieża Jana Pawła II.

 • Przygotowanie konkursu fotograficznego.

 • Przygotowanie Dnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

 • Wykonanie gazetki związanej ze światowym Dniem Trzeźwości (15 kwietnia).

MAJ
 • Pomoc w promocji szkoły na Dniach Otwartych.

 • Współorganizowanie apelu na pożegnanie maturzystów.

 • Zorganizowanie happeningu z okazji Dnia bez Papierosa.

 • Wykonanie gazetki związanej ze Światowym Dniem bez papierosa.

CZERWIEC
 • Zorganizowanie Dnia Sportu z okazji Dnia Dziecka.

 • Pomoc w przygotowaniu zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

 • Wykonanie gazetki związanej z bezpieczeństwem na wakacjach.

Prace ciągłe:

 1. Nadzór nad opiniowaniem uczniów zagrożonych skreśleniem, uczniów nagradzanych itp.

 2. Prowadzenie dokumentacji samorządu – Księga protokołów.

 3. Prowadzenie akcji charytatywnych.

 4. Organizowanie apeli porządkowych.

 5. Organizowanie dyskotek szkolnych.

 6. Dbałość o estetyczny wygląd gabloty.

 7. Opieka nad tablicami w pokoju SU.

 8. Opieka nad pokojem SU oraz sprzętem muzycznym.

 9. Prowadzenie koncertu życzeń przez Radiowęzeł.

 10. Losowanie „Szczęśliwego Numerka”.

 11. Wspieranie kółek zainteresowań.

 12. Przygotowywanie „Cytatu Tygodnia”

 13. Organizowanie „Koncertów tematycznych” w Radiowęźle.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego:

Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Celem Samorządu jest:

II. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU

Przedstawienie propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów

Wyrażenie opinii dotyczących potrzeb młodzieży, udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.

Wydawanie gazetek szkolnych, korzystanie z radiowęzła, apeli, itp. w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności.

Współdecydowanie w przyznawaniu uczniom stypendiów innych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży szkolnej.

Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii dyrektora o uczniach, udzielanie poręczeń za uczniów w celu złagodzenia wymierzonej im kary.

Udział przedstawicieli z głosem doradczym w „sytuacjach ekstremalnych” w posiedzeniach poszczególnych organów szkoły dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych.

Zgłaszanie do Dyrektora Szkoły listy kandydatów wyrażających chęci sprawowania opieki nad Samorządem Uczniowskich spośród członków Rady Pedagogicznej i przeprowadzenie demokratycznych wyborów opiekuna.

Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu.

III. ZASADY I ORGANIZACJA DZIAŁANIA

Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas - do Samorządu Klasowego.

Najwyższą władzą Samorządu Klasowego jest ogólne zebranie członków. Funkcję najwyższej władzy Samorządu Uczniowskiego spełnia zebranie przedstawicieli Samorządów Klasowych.

Władzą wykonawczą Samorządów są Rady Samorządu Klasowego i Szkolnego; organem kontrolnym Samorządu Szkolnego jest Komisja Rewizyjna.

Zebranie członków Samorządu Klasowego wybiera spośród siebie od 3 do 5 członków rady Samorządu Klasowego, powierzając im funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika oraz członków Rady.

Zebranie przedstawicieli Samorządów Klasowych wybiera spośród siebie od 7 do 10 członków Rady Samorządu Uczniowskiego, powierzając im funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i Członków Rady oraz Członków Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 członków.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego, jego rad i komisji, zgodnie z życzeniem uczestników, przeprowadzane są w trybie jawnym lub tajnym.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu klasy lub upoważnionych przez uczniów klasy jej przedstawicieli uczestniczących w zebraniu Samorządów Klasowych.

Szczegółową strukturę organizacyjną Rad Samorządów Klasowych i Szkolnych i Komisji Rewizyjnej oraz ich liczbę ustanawia ogólne zebranie członków samorządów, zgodnie z potrzebami i możliwościami.

Szczegółowe zadania Rad Samorządów i Komisji Rewizyjnej ustanawia zebranie ogółu członków samorządów.

Komisja Rewizyjna czuwa nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi Samorządu Uczniowskiego.

Wyboru do Samorządów i Komisji odbywają się według ordynacji ustalonej przez zebranie ogółu członków samorządu.

Kadencja Rad Samorządów i Komisji trwa przez okres roku szkolnego. Nowe wybory do władz Samorządów Klasowych i Samorządu Szkolnego powinny się odbyć do 30 września.

Odwołanie członków samorządu i komisji w wyjątkowych przypadkach może się odbyć na specjalnie zorganizowanym zebraniu po przedstawieniu konkretnych zarzutów.

Samorząd Uczniowski może powołać sąd koleżeński do rozpatrzenia konfliktów i innych przypadków naruszania Regulaminu Uczniowskiego.

Rady Samorządu mogą współdziałać z lokalnymi organizacjami społecznymi i organizacjami wyższej użyteczności.

Rady Samorządów współpracują z wychowawcami klas i wszystkimi organami szkoły w zakresie umożliwiającym realizację ich celów i zadań.

Rady Samorządu informują społeczność szkolną o swojej działalności, a komisja rewizyjna raz w roku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym składa sprawozdanie z działalności finansowej Samorządu.

Zebrania Samorządów Klasowych mogą za zgodą wychowawcy odbywać się podczas godzin przeznaczonych do dyspozycji wychowawców.

Samorząd może dysponować własnymi funduszami z przeznaczeniem na cele wynikające z potrzeb społeczności szkolnej.

Fundusze Samorządu są tworzone z dochodów uzyskiwanych za wykonaną przez uczniów pracę, organizowane imprezy i środków przekazywanych z zewnątrz.

Fundusze Samorządu zdeponowane są na Rachunku Rady Rodziców z zaznaczeniem „fundusze samorządu”.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Obowiązki Szkoły wobec Samorządu zostały określone w Statucie Szkoły.

Dyrektor Szkoły ma prawo zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienie Samorządu, jeśli jest ono sprzeczne ze Statutem Szkoły. Decyzję swoją Dyrektor omawia z Samorządem Uczniowskim.

Do obowiązków opiekuna Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy:

udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału Nauczycieli i Dyrekcji Szkoły,

czuwaniem nad prawidłowym działaniem Samorządu,

informowanie Samorządu o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich,

inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem,

uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywaną przez Dyrekcję Szkoły i Radę Pedagogiczną,

zapewnienie, z upoważnienia Dyrektora Szkoły, niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.

 

Niniejszy regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Wł. Korżyka w Rykach został przyjęty na posiedzeniu przedstawicieli klasowych w dniu 20 X 2005r.  i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryki, dnia 21 X 2005r.