Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 zostały nauczycielki: Anna Marciniak i Magdalena Polak. To właśnie do nich każdy może zwracać się z różnymi prośbami i inicjatywami. Poniżej przedstawiamy aktualny skład Samorządu Uczniowskiego:

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego:

Anna Marciniak i Magdalena Polak

Samorząd

Przewodniczący SU - Igor Gugała - 3 act

Radiowęzeł:

Igor Gugała 3 act

Krzysztof Bukowski 4 act - z-ca przewodniczącego SU

Sekcja fotograficzna:

Wiktor Karpiński - 3 et

Dawid Grabek - 3 et

Mikołaj Kamiński - 2 et

Filip Polak - 2 dt

Sekcja muzyczna:

Szymon Czerski - 3 act

Szymon Polak - 4 act

Łukasz Ochap - 2 et

Aleks Osial - 2 bt

 

Zadania samorządu uczniowskiego:

Celem Samorządu jest:

Działania podejmowane przez nas to:

 Prace ciągłe:

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Celem Samorządu jest:

II. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU

Przedstawienie propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów

Wyrażenie opinii dotyczących potrzeb młodzieży, udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.

Wydawanie gazetek szkolnych, korzystanie z radiowęzła, apeli, itp. w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności.

Współdecydowanie w przyznawaniu uczniom stypendiów innych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży szkolnej.

Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii dyrektora o uczniach, udzielanie poręczeń za uczniów w celu złagodzenia wymierzonej im kary.

Udział przedstawicieli z głosem doradczym w „sytuacjach ekstremalnych” w posiedzeniach poszczególnych organów szkoły dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych.

Zgłaszanie do Dyrektora Szkoły listy kandydatów wyrażających chęci sprawowania opieki nad Samorządem Uczniowskich spośród członków Rady Pedagogicznej i przeprowadzenie demokratycznych wyborów opiekuna.

Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu.

III. ZASADY I ORGANIZACJA DZIAŁANIA

Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas - do Samorządu Klasowego.

Najwyższą władzą Samorządu Klasowego jest ogólne zebranie członków. Funkcję najwyższej władzy Samorządu Uczniowskiego spełnia zebranie przedstawicieli Samorządów Klasowych.

Władzą wykonawczą Samorządów są Rady Samorządu Klasowego i Szkolnego; organem kontrolnym Samorządu Szkolnego jest Komisja Rewizyjna.

Zebranie członków Samorządu Klasowego wybiera spośród siebie od 3 do 5 członków rady Samorządu Klasowego, powierzając im funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika oraz członków Rady.

Zebranie przedstawicieli Samorządów Klasowych wybiera spośród siebie od 7 do 10 członków Rady Samorządu Uczniowskiego, powierzając im funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i Członków Rady oraz Członków Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 członków.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego, jego rad i komisji, zgodnie z życzeniem uczestników, przeprowadzane są w trybie jawnym lub tajnym.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu klasy lub upoważnionych przez uczniów klasy jej przedstawicieli uczestniczących w zebraniu Samorządów Klasowych.

Szczegółową strukturę organizacyjną Rad Samorządów Klasowych i Szkolnych i Komisji Rewizyjnej oraz ich liczbę ustanawia ogólne zebranie członków samorządów, zgodnie z potrzebami i możliwościami.

Szczegółowe zadania Rad Samorządów i Komisji Rewizyjnej ustanawia zebranie ogółu członków samorządów.

Komisja Rewizyjna czuwa nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi Samorządu Uczniowskiego.

Wyboru do Samorządów i Komisji odbywają się według ordynacji ustalonej przez zebranie ogółu członków samorządu.

Kadencja Rad Samorządów i Komisji trwa przez okres roku szkolnego. Nowe wybory do władz Samorządów Klasowych i Samorządu Szkolnego powinny się odbyć do 30 września.

Odwołanie członków samorządu i komisji w wyjątkowych przypadkach może się odbyć na specjalnie zorganizowanym zebraniu po przedstawieniu konkretnych zarzutów.

Samorząd Uczniowski może powołać sąd koleżeński do rozpatrzenia konfliktów i innych przypadków naruszania Regulaminu Uczniowskiego.

Rady Samorządu mogą współdziałać z lokalnymi organizacjami społecznymi i organizacjami wyższej użyteczności.

Rady Samorządów współpracują z wychowawcami klas i wszystkimi organami szkoły w zakresie umożliwiającym realizację ich celów i zadań.

Rady Samorządu informują społeczność szkolną o swojej działalności, a komisja rewizyjna raz w roku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym składa sprawozdanie z działalności finansowej Samorządu.

Zebrania Samorządów Klasowych mogą za zgodą wychowawcy odbywać się podczas godzin przeznaczonych do dyspozycji wychowawców.

Samorząd może dysponować własnymi funduszami z przeznaczeniem na cele wynikające z potrzeb społeczności szkolnej.

Fundusze Samorządu są tworzone z dochodów uzyskiwanych za wykonaną przez uczniów pracę, organizowane imprezy i środków przekazywanych z zewnątrz.

Fundusze Samorządu zdeponowane są na Rachunku Rady Rodziców z zaznaczeniem „fundusze samorządu”.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Obowiązki Szkoły wobec Samorządu zostały określone w Statucie Szkoły.

Dyrektor Szkoły ma prawo zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienie Samorządu, jeśli jest ono sprzeczne ze Statutem Szkoły. Decyzję swoją Dyrektor omawia z Samorządem Uczniowskim.

Do obowiązków opiekuna Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy:

udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału Nauczycieli i Dyrekcji Szkoły,

czuwaniem nad prawidłowym działaniem Samorządu,

informowanie Samorządu o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich,

inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem,

uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywaną przez Dyrekcję Szkoły i Radę Pedagogiczną,

zapewnienie, z upoważnienia Dyrektora Szkoły, niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.

 

Niniejszy regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Wł. Korżyka w Rykach został przyjęty na posiedzeniu przedstawicieli klasowych w dniu 20 X 2005r.  i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryki, dnia 21 X 2005r.