„Staż z Korżykiem szansą na dobrą pracę”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

http://www.efs.lubelskie.pl   http://www.efs.gov.pl
 

Projekt „Staż z Korżykiem szansą na dobrą pracę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 • Celem ogólnym Projektu są zwiększone szanse zawodowe 150 uczennic i uczniów 3 szkół zawodowych (Technikum Mechanicznego, Informatycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej) Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 im. Władysława Korżyka w Rykach, poprzez realizację staży letnich zwiększających doświadczenie zawodowe oraz nabycie umiejętności praktycznych do 31 sierpnia 2014 r.

 • W ramach Projektu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach  staże zawodowe zorganizowane będą dla 150 uczennic i uczniów.

 • Staże odbywać się będą w czasie ferii letnich (wakacji) w okresie 07.07.2014 r. - 01.08.2014 r. oraz w okresie 04.08.2014 r. - 29.08.2014 r.

 • Staż dla jednego ucznia wynosi 160 godzin i trwa w sposób nieprzerwany przez 20 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku. Dobowy wymiar czasu pracy stażysty wynosi 8 godzin. W przypadku uczniów w wieku poniżej 16 roku życia, dobowy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 6 godzin, a okres realizacji stażu musi zostać wydłużony do 27 dni roboczych.

 • Uczeń nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym ani w godzinach nadliczbowych.

 • Harmonogram stażu tj. termin realizacji stażu oraz czas rozpoczęcia i zakończenia stażu w danym dniu zostanie ustalony indywidualnie dla każdego ucznia w porozumieniu z pracodawcą, uwzględniając przy tym możliwości i preferencje uczniów kierowanych na staż.

 • Uczestnik może wziąć udział w stażu tylko raz w trakcie trwania Projektu.

 • Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem kierującym ucznia na staż – Zespołem Szkół, a podmiotem przyjmującym ucznia na staż – Pracodawcą. Staż realizowany jest według opracowanego programu stażu dla danego zawodu. Dokumentacją potwierdzającą prawidłową realizację stażu jest dziennik przebiegu stażu, karta oceny stażu i lista obecności ucznia na stażu.

 • Staże powinny być realizowane u Pracodawców, którzy zgodnie z kodeksem pracy definiowani są jako jednostki organizacyjne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Tym samym nie ma możliwości realizacji staży zawodowych u osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają pracownika.

 • Regulamin uczestnictwa w Projekcie

 • Formularz zgłoszeniowy

 • Zwrot kosztów dojazdu

 • Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

powrót