Zasady rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

§ 1

1. Terminy postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego na rok szkolny 2022/2023

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 16 maja 2022 r.
do 24 czerwca 2022 r.
do godz. 15:00

2. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarski od 16 maja 2022 r.
do 26 lipca 2022 r.
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię: zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty - kandydaci ze szkół nieobjętych naborem elektronicznym; z województwa innego niż lubelskie.
Zmiana preferencji kandydata

od 24 czerwca 2022 r.
do 14 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2022 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 22 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 lipca 2022 r.
do godz. 14:00

 

2. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

3. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 31 sierpnia 2022 r.

§ 2

1. O przyjęcie do klas pierwszych: technikum, branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.

2. Wymagane dokumenty:

3. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech wybranych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach.

§ 3

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania jej  członków.

2. Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.

§ 4

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest ukończenie szkoły podstawowej.

2. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za:

- ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

- szczególne  osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

             3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty  wyrażone w procentach z :

4. Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty następująco:

            5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

            6. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) za udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

-  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

-  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

b) za udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

                c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

        d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim;

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

    e) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. a–d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

- krajowym – przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

7. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 6, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednakowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty.

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z:

 - języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;  

- wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

§ 5

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)  wielodzietność rodziny kandydata,

2)  niepełnosprawność kandydata,

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.