Zasady rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach
na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:

§ 1

1. Terminy postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego na rok szkolny 2024/2025

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 20 maja 2024 r.
do 21 czerwca 2024 r.
do godz. 15:00

2. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie

od 20 maja 2024 r.
do 16 lipca 2024 r.

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię: świadectwa ukończenia szkoły; zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty - kandydaci ze szkół nieobjętych naborem elektronicznym; z województwa innego niż lubelskie.
Zmiana preferencji kandydata

od 28 czerwca 2024 r.
do 5 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 lipca 2024 r.

do godz. 12:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 15 lipca 2024 r.
do 18 lipca 2024 r.
do godz. 12:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 lipca 2024 r.
do godz. 12:00

 

2. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

3. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 31 sierpnia 2024 r.

§ 2

1. O przyjęcie do klas pierwszych: technikum, branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.

2. Wymagane dokumenty:

3. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech wybranych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach.

§ 3

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania jej  członków.

2. Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025.

§ 4

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest ukończenie szkoły podstawowej.

2. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za:

- ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

- szczególne  osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

             3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty  wyrażone w procentach z :

4. Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty następująco:

            5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

            6. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

-  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

-  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

                c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

        d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim;

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu  – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

    e) za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. a–d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

- krajowym – przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

7. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 6, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty.

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z:

 - języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;  

- wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

§ 5

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)  wielodzietność rodziny kandydata,

2)  niepełnosprawność kandydata,

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.