Zasady rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach
na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

§ 1

1. Terminy postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego na rok szkolny 2018/2019

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 maja do 15 czerwca 2018 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o  świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym

od 22 czerwca 2018 r.
do 26 czerwca 2018 r.

3.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych. Zapoznanie się z wynikami naboru.

04.07.2018 r. godz. 10:00

     4.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki
poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego jeśli nie zostały wcześniej złożone, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

6 lipca 2018 r. do godz. 14:00

5.

Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

9 lipca 2018 r. do godz. 12:00

 

2. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

3. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 30 sierpnia 2018r.

§ 2

1. O przyjęcie do klas pierwszych: technikum, branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów.

2. Wymagane dokumenty:

3. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech wybranych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu).

§ 3

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania jej  członków.

2. Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019.

§ 4

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie gimnazjum.

2. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za:

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

- szczególne  osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

             3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego  wyrażone w procentach z :

4. Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:

            5. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

            6. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a)    za udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-        tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

-        tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

-        tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

b) za udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-        dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

-        dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

-        dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

-        tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

-        tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

-        tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

              c) zawodach sportowych lub artystycznych kandydaci otrzymują:

-        na szczeblu międzynarodowym – 4 punkty

-        na szczeblu krajowym – 3 punkty

-        na szczeblu wojewódzkim – 2 punkty

-        na szczeblu powiatowym – 1 punkt

              d) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

7. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednakowo punkty za najwyższe osiągnięcia w tych zawodach, z tym że maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicz się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

a)    języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

b)    historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

c)    biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się  po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty, w sposób w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 § 5

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)  wielodzietność rodziny kandydata,

2)  niepełnosprawność kandydata,

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.