Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. do 30.09.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 2 018 195,35zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 715 466,04zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 100 909,77 zł

Wkład własny: 201 819,54zł

 

Cel główny Projektu to wzrost zatrudnialności 155 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach - szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z woj. lubelskim poprzez poprawę jakości kształcenia w technikum informatycznym i szkole branżowej.

 

Cele szczegółowe Projektu:

 • podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu;

 • zacieśnienie współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

 • rozwój kompetencji zawodowych, uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji przez uczniów, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy;

 • zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców z obszaru oddziaływania szkół, zgodnie z kierunkami kształcenia objętymi wsparciem;

 • doposażenie technikum i szkoły branżowej w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców.

 

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:

 

Technikum Informatyczne

Współpraca z uczelniami wyższymi:

 • Zajęcia laboratoryjne wyjazdowe (WSEI i UMCS w Lublinie)

 

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; / Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych:

 • Programowanie witryn internetowych

 • Podstawy techniki światłowodowej

 • Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D

 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

 • Animacje 3D

 

Szkoła Branżowa

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy:

 • Kurs operatorów wózków widłowych z napędem spalinowym i elektrycznym

 • Kurs operatorów koparko-ładowarki

 • Kurs spawania metodą MIG+MAG+TIG

 • Pracownik usług kosmetycznych

 

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych:

 

Technikum informatyczne i Szkoła Branżowa

Zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży dla uczniów:

 • Staże/praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach

 

Aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSZ w Rykach:

 • Rolnictwo Precyzyjne z New Holland

 • Szkolenie on-line Access + SQL

 • Język angielski dla projektantów stron www

 • Studia podyplomowe na kierunku SYSTEMY BAZ DANYCH

 

Technikum informatyczne, Szkoła Branżowa w ZSZ:

 • Wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych.

 

Dokumentacja projektowa - pobierz pliki: