ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

Diagnozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w szkole.

Rozpoznawanie  i analizowanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się. uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki i programu wspierania uzdolnień . w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki i programu wspierania uzdolnień.

Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru zawodu.

Działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Organizacja nauczania indywidualnego i pomocy rodzinom zastępczym.

Współpraca z PPP w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami.

 

Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z: