Nowoczesna jakość kształcenia w "Mechaniku"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. do 31.12.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 3 456 923,00 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 2 938 384,54 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 172 846,16 zł

Wkład własny Powiatu Ryckiego: 345 692,30 zł

 

Odebranie umowy z rąk Starosty Ryckiego na dofinansowanie projektu - Galeria

 • W ramach realizacji projektu „Nowoczesna jakość kształcenia w „Mechaniku” w dniach od 14 grudnia 2021 roku do 16 stycznia 2022 r. odbywał się przez 60 godzin kurs: Montowanie stolarki budowlanej. Zapewniliśmy kursantom podręczniki, serwis kawowy, mogli przystąpić do egzaminu i objęliśmy ich procesem certyfikacji. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne. Wzięło w nim udział 10 uczniów z klas 2fs, 3bs, 3fs . Uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu montażu okien, drzwi i bram garażowych, krat, drzwi balkonowych, okien dachowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Posiadają także rozeznanie w najnowocześniejszych technologiach związanych z montażem i obsługą stolarki budowlanej. Dzięki uczestnictwu w kursie znają zasady konserwacji i serwisowania stolarki budowlanej, a także zasady odbioru robót montażowych. Posiadają także podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizacji pracy w małym zespole. Wykazują się kompetencjami personalnymi i społecznymi umożliwiającymi pracę na stanowiskach związanych z montażem stolarki budowlanej. 15 lutego 10 uczniów z klas 3fs i 3bs rozpoczęło kurs spawania metodą MIG+MAG+TIG, a 9 marca 15 chłopców z klas 2fs, 3wb1, 3fs, 3bs rozpoczęło kurs operatorów koparko-ładowarki. Foto

 • W ramach realizacji projektu „Nowoczesna jakość kształcenia w „Mechaniku” dniach 24.01-25.02. 2022 r. kolejna grupa uczniów technikum informatycznego uczestniczyła w szkoleniu „Projektowanie grafiki komputerowej”. Szkolenie zakończyło się egzaminem, który wszyscy zdali z wynikiem pozytywnym. Dzięki temu nabyli umiejętności tworzenia projektów graficznych zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami technicznymi, pozyskiwania materiałów graficznych i tekstowych  oraz korzystania z materiałów graficznych dostępnych na rynku, zgodnie z zasadami praw autorskich. Galeria: grafika 2

 • W ramach realizacji projektu „Nowoczesna jakość kształcenia w „Mechaniku 8.03.2022r dziesięciu uczniów z technikum informatycznego rozpoczęło szkolenie „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D. Galeria CAD. Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności tworzenia  elektronicznej dokumentacji technicznej obejmującej:

        - Uruchamianie programu oraz omówienie środowiska graficznego

        - Przycisk AutoCAD 2016

        - Pasek narzędzi szybkiego dostępu

        - Karty narzędzi

        - Panele narzędzi

        - Wyświetlanie paska menu

        - Obszary robocze

        - Standardy rysunkowe

        - Szablony programu

        - Zapis (eksport) rysunku do formatu DXF (Drawing Interchange Format)

        - Importowanie rysunków z formatu DXF (Drawing Interchange Format).

 • W ramach realizacji projektu „Nowoczesna jakość kształcenia w „Mechaniku” od 25.01.2022r do 21.02.2022r odbyło się szkolenie „Programowanie i obsługiwanie druku 3D”. Uczestniczyło w nim 20 uczniów technikum informatycznego i mechanicznego. Uczniowie poznali m.in. rodzaje technologii druku 3D, budowę i zasady działania drukarek w wybranych technologiach. Samodzielnie przygotowywali modele 3D do wydruku, dobierali parametry wydruku i monitorowali przebieg całego procesu wydruku. Szkolenie zakończyło się egzaminem w dniu 22.02.2022r. Uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje. Druk 3D - gr.1 i gr.2

   

 • W ramach realizacji projektu „Nowoczesna jakość kształcenia w „Mechaniku” w dniach od 28 stycznia do 22 lutego 2022 r. odbywał się kurs „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne, dzięki którym uczniowie zdobyli widomości i nabyli umiejętności potrzebne w trakcie pracy i obsługi drukarki 3D. Brało w nim udział 10 uczniów z klas 3 s t, 2 ac t i 3 ac t. Uczniowie nabyli kwalifikacje i otrzymali certyfikaty ukończenia kursu.

 • W ramach realizacji projektu „Nowoczesna jakość kształcenia w „Mechaniku” w dniach od 9 marca do 12 kwietnia 2022 r. będzie odbywał się „Kurs operatorów koparko-ładowarki”. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, dzięki którym uczniowie zdobywają widomości potrzebne w trakcie pracy i obsługi maszyny, nauczą się poprawnie wykonywać pracę oraz zapoznają z zasadami bhp i ppoż. Bierze w nim udział 20 uczniów z klas 3 bt i 3 act. Uczniowie nabywają umiejętność samodzielnego prowadzenia koparko-ładowarki i wykonywania operacji manewrowych. Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie kwalifikacji oraz uzyskaniem uprawnień operatora koparko-ładowarki.

 • W ramach realizacji projektu „Nowoczesna jakość kształcenia w „Mechaniku” w dniach od 18 listopada do 7 grudnia 2021 r. odbywał się „Kurs operatorów wózków widłowych z napędem elektrycznym i spalinowym”. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne. Wzięło w nim udział 20 uczniów z klas 3 b t, 3 ac t i 4 ac t. Uczniowie nabyli umiejętność samodzielnego  prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych. Kurs zakończył się egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie kwalifikacji oraz uzyskaniem uprawnień operatora wózków widłowych.

 • W ramach realizacji projektu „Nowoczesna jakość kształcenia w „Mechaniku” w dniach od 13 grudnia 2021 r.do 21 grudnia odbywa się „Kurs operatorów maszyn sterowanych numerycznie CNC”. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w ramach których uczniom jest przekazywana wiedza z zakresu budowy oraz obsługi maszyn sterowanych numerycznie CNC.  Bierze  w nim udział 10 uczniów z klas 3 s t, 3 ac t, 3 m t i 4 ac t. Uczniowie nabywają umiejętności i kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Kurs zakończy się uzyskaniem certyfikatu TUV Nord Polska SP. Z. o. o.

 • W ramach realizacji projektu „Nowoczesna jakość kształcenia w „Mechaniku” w dniach od 16 listopada do 14 grudnia 2021 r. odbywał się „Kurs operatorów koparko-ładowarki”. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne, dzięki którym uczniowie zdobyli widomości potrzebne w trakcie pracy i obsługi maszyny, nauczyli się poprawnie wykonywać pracę oraz zapoznali z zasadami bhp i ppoż. Wzięło w nim udział 20 uczniów z klas 3 b t, 3 ac t i 4 ac t. Uczniowie nabyli umiejętność samodzielnego  prowadzenia koparko-ładowarki i wykonywania operacji manewrowych. Kurs zakończył się egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie kwalifikacji oraz uzyskaniem uprawnień operatora koparko-ładowarki.

 • W ramach realizacji projektu „Nowoczesna jakość kształcenia w „Mechaniku” od 22 listopada 2021 r. do 29 stycznia 2022 r. odbywa się „Kurs prawa jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną”. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Bierze w nim udział 10 uczniów z klas 3 ac t i 4 ac t. Uczniowie nabywają między innymi wiedzę dotyczącą transportu drogowego i rządzących nim zasad. Uzyskują wiadomości dotyczące bezpieczeństwa, obsługi i logistyki oraz poznają przepisy regulujące przewóz towarów. W ramach kursu biorą udział również w zajęciach praktycznych na placu manewrowym i podczas jazdy w rzeczywistym ruchu drogowym. Kurs zakończy się egzaminem państwowym.

 • W ramach realizacji projektu: „Nowoczesna jakość kształcenia w Mechaniku” 21 listopada br. Dziesięcioosobowa grupa dziewcząt z klas 3wb1 i 3fs rozpoczęła kurs: Pracownik usług kosmetycznych. Przez 40 godzin Poznały przepisy BHP i Ppoż. oraz Zalecenia SANEPIDU obowiązujące w gabinecie kosmetycznym. Dzięki zajęciom uczennice potrafią  prawidłowo zorganizować sobie pracę oraz nawiązać kontakt z klientem. Ciekawym punktem kursu było poznanie historii kosmetyki poprzez literaturę fachową. Kursantki zdobyły wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgnacji skóry i paznokci oraz poznały tajniki kosmetyki upiększającej. Galeria

 • W ramach realizacji projektu „Nowoczesna jakość kształcenia w "Mechaniku" od 22 listopada 2021r w naszej szkole odbywają się szkolenia dla uczniów technikum informatycznego : „Projektowanie grafiki komputerowej” i „Podstawy techniki światłowodowej”. Każda forma trwa  60 godzin i kończy się egzaminem zewnętrznym prowadzącym do zdobycia certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje. W szkoleniach uczestniczy 30 uczniów z klas: 3d, 3e, 3g, 3f i 2d.
  W czasie zajęć uczniowie pozyskują informacje na temat materiałów wytwarzania światłowodów, typów i parametrów światłowodów, procesu ich spajania. Zapoznają się z wyposażeniem stanowiska do spawania światłowodów, poznają rodzaje i zasady działania spawarek.
  Po ukończeniu zajęć z grafiki uczestnicy nabędą umiejętności tworzenia projektów graficznych zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami technicznymi.

 

Pliki do pobrania:

 

Cel główny Projektu:

Wzrost zatrudnialności 285 uczniów (min. 35 kobiet) z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach - szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z woj. lubelskim poprzez poprawę jakości kształcenia w technikum informatycznym, mechanicznym i szkole branżowej.

Cele szczegółowe Projektu:

 • podniesienie kwalifikacji 6 nauczycieli zawodu z tych szkół;

 • zacieśnienie współpracy tych szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

 • rozwój kompetencji zawodowych, uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy przez min. 80% uczniów objętych wsparciem;

 • zdobycie doświadczenia zawodowego przez 240 uczniów dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców z obszaru oddziaływania szkół, zgodnie z kierunkami kształcenia objętymi wsparciem;

 • doposażenie w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach:

- Technikum Informatyczne;

- Technikum Mechaniczne;

- Branżowa Szkoła I Stopnia,

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:

Wsparcie uczniów - kierunek: technik informatyk:

 • Współpraca z uczelniami wyższymi;

 • Zajęcia laboratoryjne wyjazdowe w szkołach wyższych

 • Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;

 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych;

 • Programowanie robotów

 • Podstawy techniki światłowodowej

 • Programowanie i obsługiwanie druku 3D

 • Tworzenie witryn internetowych

 • Projektowanie grafiki komputerowej

 • Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D

 • Animacje 3D

Wsparcie uczniów - kierunki: Technik pojazdów samochodowych oraz Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:

 • Współpraca z uczelniami wyższymi;

 • Zajęcia laboratoryjne wyjazdowe w szkołach wyższych

 • Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;

 • Kurs operatorów wózków widłowych z napędem spalinowym i elektrycznym

 • Kurs operatorów koparko-ładowarki

 • Kurs operatorów maszyn sterowanych numerycznie CNC

 • Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D

 • Kurs prawa jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną

 • Programowanie robotów

 • Programowanie i obsługiwanie druku 3D

 • Kurs spawania metodą MIG+MAG+TIG

 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych;

 • Diagnostyka czujników

 • Technika hybrydowa

 • Instalacje gazowe w silnikach ZI

 • Zarządzanie serwisem samochodowym

 • Układy klimatyzacji samochodowej

 • Rolnictwo precyzyjne typu New Holland

Wsparcie uczniów Szkoły Branżowej: kierunki: Fryzjer, Mechanik pojazdów samochodowych, Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych:

 • Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;

 • Kurs operatorów wózków widłowych z napędem spalinowym i elektrycznym

 • Kurs operatorów koparko-ładowarki

 • Kurs spawania metodą MIG+MAG+TIG

 • Pracownik usług kosmetycznych

 • Montowanie stolarki budowlanej

 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych;

 • Rolnictwo precyzyjne

 • Technikum i Szkoła Branżowa:

 • Realizacja wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży dla uczniów;

 • Staże/praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach

Technikum i Szkoła Branżowa:

 • Aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSZ w Rykach;

 • Rolnictwo Precyzyjne z New Holland

 • Studia podyplomowe

 • Instalacja i konfiguracja Linux Ubuntu Serwer

 • Instalacja i konfiguracja Windows SBS Serwer

 • Technikum informatyczne, Technikum Mechaniczne, Szkoła Branżowa w ZSZ:

 • Doposażenie pracowni szkolnych.