Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018r. do 30.09.2020r.

Całkowita wartość projektu: 8 270 724,69 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 7 030 115,98 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 410 608,71 zł

Wkład własny Powiatu Ryckiego: 830 000,00 zł

 Dokumentacja - pliki do pobrania - Stan przed realizacją projektu
Informacja o ogłoszonych postępowaniach w ramach realizacji projektu

Cel główny projektu to wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych 722 uczniów i 60 nauczycieli z 8 ośmiu szkół zawodowych w powiecie ryckim, co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

 

Cele szczegółowe projektu to:

  • zwiększenie współpracy 8 szkół z pracodawcami,

  • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 722 uczniów,

  • umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 60 nauczycieli przedmiotów zawodowych,

  • poprawa warunków nauczania w 8 szkołach poprzez wyposażenie 32 pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

 

Rezultatem projektu będą:

uczniowie odpowiednio przygotowani do wejścia na rynek pracy, posiadający wiedzę o nowoczesnych technikach i technologiach w swoim zawodzie, posiadający uzupełniającą wiedzę i umiejętności zawodowe, dodatkowe uprawnienia zawodowe, doświadcz zawodowe u pracodawców, nauczyciele zawodu posiadający doświadczenie zawodowe, zaktualizowaną wiedzę i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych.

 

Szkoły objęte projektem:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach:

Technikum Mechaniczne;

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach:

Technikum Budowlane,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa;

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie:

Technikum Mechaniczne,

Technikum Informatyczne;

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie:

Technikum Ekonomiczne,

Technikum Gastronomiczne,

Technikum Hotelarskie